Behovet av fysisk närhet och bekräftelse

Succébo - Fröet till framgång, av Börje Peratt (2011)

Succébo – Fröet till framgång, av Börje Peratt (2011)

Närhet vad är det?
Kontakt och kommunikation förekommer på så många områden att det är lätt att hamna i oändlighet. Men låt oss för en stund besinna oss och avgränsa det till några få. Anledningen till detta är att det just nu förekommer en diskussion kring behovet av närhet och vad det innebär.
Förutom mental och andlig närvaro finns också den fysiska och påtagliga. Vilken betydelse har den vänligt sinnade handen på din axel?

”Kerstin Uvnäs Moberg, professor i fysiologi vid KI har visat hur beröring påverkar utsöndring av det livsviktiga ”kärlekshormonet” oxytocin. Spädbarnet behöver närhet och ömhet för att hjärnan ska stimuleras. Annars riskeras barnets emotionella förmåga. Det finns också ett kartlagt och bevisat samband mellan spädbarnsmödrars emotionella tillgänglighet och den intelligens barnen utvecklar. Spädbarnsmödrar som är känslomässigt otillgängliga under barnets första år får barn som senare riskerar att bli svagbegåvade. Uppföljning av dessa barn visar på permanent intellektuell skada. René Spitz fann redan på 1940-talet att spädbarn i kuvös blev deprimerade om inte någon höll dem och rörde vid dem. 20 år senare skiljde den amerikanska forskaren Harlow apungar från sina mödrar, ett experiment som i all sin fruktansvärdhet visade hur illa apungen led av separationen. Harlow lät göra ”surrogatmödrar” i olika utformning. Ståltrådsmamman som erbjöd mjölk och var ett nödvändigt ont för att få mat men apungen flydde sedan snabbt tillbaka till den mjuka frottémamman som var det närmaste ungen kunde komma till tröst och närhet.” (Succébo sid 139)

En människas bas
Erik H. Erikson menade att basen för människan var ”Basic trust”. ”Grundläggande tillit” byggs upp genom att barnet upplever sig respekterad, får bekräftelse på att man är uppskattad, älskad och accepterad som man är. Under de första levnadsmånaderna är det att få kärlek i moderns (en förälders/vårdnadshavares?) tröstande och trygga famn. Att bli lämnad utan närhet kan orsaka livslångt djupt misstroende.(Succébo sid 139)

Kommentar
Givet behovet av fysisk närvaro och kontakt kan vi ställa oss frågan om smartphones och datorer räcker. Kan någon av dem symbolisera frottémamman och ersätta förälderskapets direkta fysiska närvaro? En annan fråga rör om det räcker med fysisk närvaro utan andlig, emotionell och mental närvaro.

Börje Peratt
Officiell hemsida

Referens
Peratt, B. Succébo – Fröet till framgång (april 2011)

Annonser

Kärlek

Borje Peratt_Tolv Sinnen fram webb
Sitter just nu och översätter boken Tolv Sinnen till engelska och det utvecklar även det svenska ursprunget så det kommer förhoppningsvis en ny utgåva samtidigt med den engelska översättningen senare  i år (2014).

Kapitlet om Emotioner har blivit ganska ordentligt omskrivet. Ett par sidor (78-79) som just idag fått ett annorlunda utseende handlar om kärlek.

Kärlek
Två av existentialismens förgrundsgestalter, var Rollo May (1909–1994)  och den tysk-amerikanske psykologen Erich Fromm som skrev att ”Kärleken är den mest tillfredsställande lösningen på den mänskliga tillvarons problem” (Kärlekens konst, 1956).

Kärleken är tillvarons högsta tillstånd, den kraft som ensam kan förlösa människan och som kan skapa den tillvaro som de flesta av oss önskar. Kärleken är ett förhållningssätt som vi kan bestämma oss för och som kräver ansträngning, koncentration och rent av personligt arbete. Objektivitet och ödmjukhet är de mest centrala egenskaperna. Avgörande för förmågan att älska någon annan är att man först känner kärlek till sig själv. Fromm menar att detta är budskapet i ”Du skall älska din nästa såsom dig själv”. Garantin för ens eget liv, lycka och välgång hänger helt och hållet på ens förmåga att älska, vilken innefattar empati, omsorg, ansvar och förståelse.

”Om en människa är mäktig genuin kärlek, så älskar hon också sig själv; om individen endast kan älska andra, kan hon inte älska alls.”  (Erich Fromm)

”I detta tjugonde sekel, denna övergångstid, när följden av våra inre värdens bankrutt helt och hållet går upp för oss, tror jag att det är särskilt viktigt att vi söker efter källan till kärleken och viljan. Kärlek och vilja hör ihop och är beroende av varandra.” -”Vilja utan kärlek blir manipulering, kärlek utan vilja blir sentimentalitet.”  (Rollo May)

Mays ord kan tolkas som att kärleken har en intention, och utan denna intention återstår pjåsk och ängslan. Kärlek som genomsyrar handling ger tillit, mod och styrka. Denna slags kärlek omfattar då även uthållighet, engagemang och moral. Kärlek kan definieras som empati med en sammansatt känsla av tillgivenhet, hängivenhet, ömhet, trofasthet och uppoffringsvilja. Den villkorslösa kärleken är beredd att ge allt av sig själv utan att kräva något i gengäld. I den betydelse som här avses, är det kanske den djupaste av alla känslor och den mest grundläggande principen. En drivkraft som kan förena allt och förenas i allt. Den känsla som värnar varje cell, varje beståndsdel. Det hjärta som skyddar omsluter och älskar även det mest groteska och ”fula”. Kärlek utan könstillhörighet, utan åldersfixering, utan ras eller religiös anknytning. Den är som ett gudomligt väsen som bara ger och ger, utan förpliktelser eller krav. En arketyp för den villkorslösa kärleken är ”den eviga modern”. Kärlek tolererar, ja anammar olikheter, gör dem komplementära och skapar en helhet som är större, högre, mer fullkomlig än delarna. Denna kärlek ser bara det goda och det möjliga.

Den passionerade kärleken, som drivs av åtrå, lust och förälskelse, kan gå över.  Att möta passionen är som att tappa fotfästet. Det kan vara så smärtsamt eller så vackert att man väljer att droga sig för att inte förbrännas inifrån. Det kan göra så ont av skräcken att förlora föremålet för passionen eller att bli ratad att man väljer att förtränga sin känsla och gör allt för att förminska den. Att bejaka stor kärlek då rädslan för att bli övergiven skriker inom en, kräver oerhört mycket.
Avstängdhet är ett sätt att undvika risken för kärlek. Om man öppnar upp för kärlek tycks dess väsen följa en kraft av självförverkligande attraktioner, ”kaka söker maka”, ett slags spontan kedjereaktion i vilken ingen behöver kränka sin natur. Utifrån denna aspekt är det onödigt att försöka vara på ett speciellt vis för att bli älskad.

”Jag älskar dig inte för att du gör si eller så. Jag älskar dig helt enkelt för att du existerar och jag existerar, och det ligger i min natur att älska det som nu är. Jag ger dig min kärlek fritt, utan att bekymra mig om det är lämpligt eller ej.” (Erich Fromm)

Jag har kommit till en slutsats om den nuvarande situationen och det är att man är perfekt för dess utmaning. Den erbjuder möjligheten att testa sin ambition och pröva nya vägar. Kärleken har många ansikten men dess källa är fullständigt villkorslös och generös. Den vill allas bästa.

Slut utsnitt text ur Tolv Sinnen

En reflektion

Kan då alla dessa debatter och strider ingå i slutsatsen om kärlek eller är de enbart uttryck för Ego som en del hävdar. Även där har jag kommit till ett antagande och det är att den som inte längre tar strid riskerar att ha slutat bry sig och engagerar sig inte längre. Att vilja allas bästa innebär väl också modet att kämpa för sin övertygelse. Visst det leder till att somliga finner obehag och flyr och att man får fiender.

”Du har fiender? Bra. Det innebär att du har stått upp för någonting, någon gång i ditt liv. ”- Winston Churchill

Börje Peratt
Börje Peratt officiell hemsida

Icke lokalt medvetandet – Återställ själen

”Recovering the Soul”, [1] en intervju med Dr Larry Dossey av Betsy Whitfill. Frågan som tas upp i det aktuell utdraget handlar om ickelokalt medvetande.

Larry_Dossey
Dr Larry Dossey är en pensionerad läkare i internmedicin (invärtes medicin), tidigare stabschef för Medical City Dallas sjukhus. Han har skrivit ”Space, Time and medicin”, ”Beyond Illness” (Bortom sjukdom), och nu senast ”Recovering the Soul” (Återställ själen).

Han presenterar belägg för att en del av sinnet trotsar rymdens begränsningar och är i grunden skapare av verkligheten. Han har lånat termen ”icke-lokal” från fysiken, och postulerar det ”icke-lokala” sinnet som till stor del kasseras av traditionella forskare som hävdar att medvetandet bara är en produkt av hjärnans fysiologi.

”icke – lokalt” sinne

SI: Det centrala begreppet här är ”icke – lokalt” sinne/medvetande. Vad är det?

LD: – Sinnet som det definieras i den ”lokala medvetandet” -modellen som används av vetenskapen anses enkom vara resultatet av hjärnans anatomi och fysiologi. Det [medvetandet] är fast i rymd och lokaliserad i tid. Enligt denna modell, förutsätts det att lokala sinnen inte vandrar omkring; de stannar fast och hemma i nuet. Det är ett individuellt och isolerat ”mig”. Jag och ingen annan.

Den icke – lokala modellen är inget av detta. Den är inte begränsad i tid eller till hjärnan och kroppen, även om den kan fungera genom hjärnan och kroppen. Och den är inte begränsad till nuet.

Den är oändlig, och genom [logisk] slutledning odödlig, evig, allestädes närvarande – alla dessa [slutsatser] är konsekvenserna av allt det som är icke – lokalt, inte bara tänkandet.

Som ett resultat av att medvetandet är icke – lokalt, finns det en tanke om ett universellt medvetande, som är identiskt med det som väst har betraktat som själen.

Detta är andliga idéer.
Jag har försökt att befästa och motivera den icke – lokala modellen. Bevisen är överväldigande när det gäller [förutsättningarna för] att [kunna] tänka sig att bete sig på ett icke – lokalt sätt.

Om man respekterar data då måste man dra slutsatsen att den lokala modellen är ofullständig. Det är en fråga om att vara en duglig forskare. Om du respekterar alla dessa data, vilken typ av modell måste du göra av medvetandet för att redogöra för vad som händer? Den icke – lokala modellen är bra. Konceptet används i modern fysik. Fysiker har redan fått sluta fred med icke – lokalitet.

Nick Herbert skrev en bok, Quantum Reality för lekmän i icke [lokala]- matematiska termer, Dr Herbert beskriver världen som i huvudsak icke – lokal.

Det kan vara svårt att föreställa sig, men fysikaliska experiment har tydligt visat att icke-lokalt är det som kännetecknar världen på subatomär nivå.

Bells teorem * har bevisat det.

Icke – lokalitet hör hemma i fysik och eftersom fysiken är den mest exakta vetenskap som vi någonsin har haft, är vi berättigade att använda termen för att beskriva ett liknande tillstånd för motsvarande nivå hos medvetandet.**

Översättning
Börje Peratt
Börje Peratt officiell hemsida

* Bells Teorem, uppkallad efter sin upphovsman, den irländske fysikern John Stewart Bell, visade matematiskt att den hastighet med vilken information kan resa från punkt A till punkt B är inte, som Albert Einsteins speciella relativitetsteorin förklarade, begränsad till ljusets hastighet eller mindre. Dr Nick Herbert hävdar att när A ansluter till B, icke-lokalt,är det ingenting som korsar det mellanliggande utrymmet, och att oavsett hur långt A är från B, är kopplingen ögonblicklig.

** Kommentar: Beskrivningen av Ickelokalt medvetande liknar ”Oberoende medvetande” ett begrepp som jag namngav mitt forskningsprojekt 1989 innan jag kände till Larry Dossey. Jag har regelbundet sedan internet kom igång sökt på Yahoo och sedan googlat på begreppet Oberoende medvetande och Independent Mind. Under 15 år fanns det bara i mina texter. Nu 2014 finns det som en passus på svenska wikipedia: ”ontologiskt*** oberoende medvetande” [2]. ”Independent Consciousness” levererade endast mitt forskningsprojekt på Yahoo och sedan Google. Från 2012/13 har det exploderat.

***ontologi, läran om det varande, en del av metafysiken; i modern mening läran om de begrepp eller kategorier som man behöver anta för att kunna ge en sammanhängande, motsägelsefri och uttömmande beskrivning och förklaring av (någon del av) verkligheten.

Referens

1) Betsy Whitfill (1991) Recovering the soul. Interview with Dr Larry Dossey: issue of Share International (Länk)
2) http://sv.wikipedia.org/wiki/Medvetandefilosofi