Ord som befriar kan störa de inskränkta


Apropå de ord som Trumpadministrationen förbjudit: Utsatt, Berättigande, Mångfald, Transperson, Foster, Evidensbaserade, Vetenskapsbaserade, vill jag här dela med mig av mitt förhållande till dessa ord.

Redan vid födseln då jag lämnade fosterstadiet utsattes jag möjligen för en transpersonell nära döden upplevelse (NDU). Hur kan jag veta det? Det hände en gång till i samband med en bilolycka nästan 40 år senare. I samband med det genomgick jag en hypnos som drog mig hela vägen till födelseögonblicket. Oavsett fantasi eller verklighet, denna spektakulära händelse kan senare ha givit mig en förståelse för att medvetandet var mycket mer än vad somliga ”förståsigpåare” senare skulle försöka begränsa det till. Denna upplevelse skulle också senare ”tvinga” mig till forskning på medvetande. Krav på ett evidensbaserat underlag och vetenskapsbaserad metod var bra då fick jag utbildning och verktyg inte bara för forskning utan också för min journalistiska bana. Upplevelsen av vad sjukvårdspersonalen, barnmorska och läkare gjorde för att både jag och min mamma skulle överleva och att vi skulle få vara berättigade till att fortsätta att bidra till mänsklighetens mångfald, kunde jag då inte helt omfatta men de gav mig sannolikt en djup insikt om medkännandet och den villkorslösa kärleken.

Sjukhuspersonalen hade under det kaos som min födelse innebar kallat in en äldre läkare i vitt hår för att bistå barnmorskan och jag kunde under min hypnos iaktta skeendet från en position i taket, i hörnet till vänster bakom min mamma. Dock kan jag inte återkalla att jag upplevde situationen med känslor snarare var det en helt rationell och logisk observation av vad som pågick där nere. Det var nästan som att jag tyckte det var onödigt att de kämpade så och jag hade kanske inte något emot att återvända dit jag hade kommit ifrån.

Från denna position hade jag en knivskarp överblick och detta minne från en utsatt nyfödd kom långt senare att tillsammans med en olycka som också var som en pånyttfödelse, att driva mig till forskning på transpersonella upplevelser. När jag i vuxen ålder vid en hypnos för att få fram minnesbilder från olyckan också plötsligt återupplevde födelsen blev det så överväldigande att det berättigade mig till att ta omedelbar kontakt med min mor för att höra mig för om fakta kring detta. Hon bekräftade detaljerna och lade till förklaringar till det jag observerat som att det var chefsöverläkaren som kallats in. Denna upplevelse kom sedan att ingå i den forskning jag inledde 1988 för att utifrån vetenskapsbaserad metod finna andras mångfald av upplevelser. Mängden rapporter om NDU gav mig trygghet i att jag inte var ensam. Även om jag då inte fann någon rapport som handlade specifikt om ett nyfött barns upplevelse. Det jag varit med om tycktes motsäga vetenskapens dåvarande åsikt om minnen. Men det fanns rapporter som visade hur mödrar och barn utvecklats under hungeråren i Holland och slutsatser från mödrars och barns mentala och fysiska utveckling visar att både traumatiska och vackra upplevelser påverkar såväl foster som föderska. Insamling av material ledde till en evidensbaserad framställning som lika gärna kunde ha räckt med min egen ”one case validation”. Med det menar jag att det kan räcka med en enda händelse för att säkerställa ett fenomen.

Utan internet tog det mig nästan 10 år att finna begreppet NDU och att andra människor hade haft liknande transpersonella upplevelser som jag. Efter bildandet av föreningen Humanism & Kunskap anslöt sig först läkaren Jan Pilotti och sedan psykologen Kersti Wistrand och det visade sig att de var pionjärer när det gäller NDU forskning. Kersti hade fullföljt sin forskning på barnaföderskor i Ryssland och sammanställt dem i olika studier. Vad jag vet så återstår det att ge en slutgiltig sammanställning av det materialet och de slutsatser hon dragit.

Jag har sammanställt just denna del av egna och andras upplevelser av NDU i boken 12 Sinnen (2012). Andra upplagan (2015) omfattar ett tillägg där jag försöker teoretiskt förklara hur detta slags medvetande är möjligt.

Idag är det lättare att hitta studier och folk som forskar.

En slutkommentar om ord som befriar. Det kanske är bra när det kommer människor som Trump för då vet vi vad vi inte vill ha. Polariseringen med människor som accepterar denna despot tydliggör också att det finns människor som tycks helt förblindade och påverkbara och som följer råttfångaren ned i kanalen. Vi vet ännu inte hur detta slutar men i min optimism kommer en uppgörelse och hur den formas återstår att se. Det måste finnas en gräns för lögn och förvillelse även i USA.

Börje Peratt

Några källor om transpersonella upplevelser

Stanislav Grof (1992) Theoretical and Empirical Foundations of Transpersonal Psychology*. PDF
GreggLahood (2007) Women and Birth ”Rumour of angels and heavenly midwives: anthropology of transpersonal events and childbirth”. Science Direct, Volume 20, Issue 1, March 2007, Pages 3-10 Länk

Annonser

Börje Peratt artikel i – Universal Journal of Psychology

Borje Peratt Universal Journal of psychology

Jag blev inbjuden att skriva en artikel för den vetenskapliga tidskriften Universal Journal of Psychology baserad på mitt abstrakt till konferensen ”Toward a Science of Consciousness” i Arizona 2014.

Jag var både positiv till alla möten och kritisk till inriktningen i denna 20-åriga jubileums-konferens vilket jag skrivit om i dagboken på den engelska versionen av min blogg Om Medvetandets Uppkomst. (Sammanfattning här)

Min dagbok blev ganska uppmärksammad under TSC konferensen. När det kom en inbjudan från en vetenskaplig tidskrift som var intresserade av en artikel blev jag ändå aningen överraskad.

Den är nu peer reviewd i god ordning och publicerades på nyårsdagen 2016 med titeln: On the Origin of Consciousness – A Personal Experience  on the Interaction of  Mind and Body (LÄNK). Universal Journal of Psychology  4(1): 47 – 62, 2016 http://www.hrpub.org DOI:  10.13189/ ujp.2016.040105

Titeln i svensk översättning: Om medvetandets uppkomst en personlig erfarenhet avseende interaktion mellan kropp och sinne.

Studien presenterar praktisk kontakt med och observationer av fakta och händelser när det gäller extrasensorisk perception.

Abstraktet översatt till svenska:

Titeln är naturligtvis en anspelning på Darwins klassiska bok ”Om arternas uppkomst”. Här sysselsätts vi med frågan om det faktiskt finns ett ursprung till medvetandet eller om medvetandet är evigt och dess tillgänglighet begränsas av fysiska sinnen. En bilolycka 1987 öppnade mitt sinne till möjligheten av att medvetandet kunde existera oberoende av sinnena, dvs oberoende av hjärnan och kroppen. Omständigheterna kring olyckan involverar en mängd möjliga extrasensoriska perceptioner, som jag fram till dess hade ignorerat på grund av min skepsis. Olyckan  kostade mig nästan mitt liv och ledde till en lång konvalescens där jag fick tillfälle att reflektera över vad som hade hänt. Min dokumentation av erfarenheterna från kraschen gjorde det rimligt för mig att dra slutsatsen att översinnliga informationskällor varit aktiva redan före kraschen och också att mottagligheten hos dessa sinnen tycktes öka under åren som följde. För att förstå vad som hade hänt, dokumenterade jag först mina egna erfarenheter och sedan sökte jag efter rapporter om andras liknande erfarenheter. Det inledde en forskning som skulle pågå i över tjugo år. Insatsen tog fart när Internet och dess sökmotorer möjliggjorde datainsamling. Metoden som bygger på Grounded Theory ledde till proto-vetenskapliga teorier, som publicerats i bokform på svenska.

Nyckelord: Medvetande, Nära Döden-Upplevelser, NDU, Transpersonell extra sensorisk varseblivning. (Consciousness, Near-death Experiences, NDE, Transpersonal, Extrasensory Perception)

Oberoende medvetande Vetapedia

Börje Peratt

Välkommen till min mediala sida

Det existentiella navet

Sitter och njuter utsikten över ett soligt medelhav och ett berg i bakgrunden inramat av tunga gråa moln. Är på Kreta och ska delta på EUROTAS, en konferens som rör transpersonell psykologi. Detta område är lika vitt och brett som människans tankar, känslor och upplevelser och därbortom. Förenklat handlar det för min del om ”kropp – själ problemet” Wikipedia påstår följande:

Alla försök att lösa kropp–själ-problemet möter allvarliga problem.

Vi kan känna igen sådan påståenden från den nyateistiska wikipediaguerillan och dess pseudoskeptiker. Men just denna text antyder något annat. Texten är både omfattande och underbyggd och den uttrycker förståelsen för problematiken. Det illustreras av följande citat:

Vissa filosofer har hävdat att detta beror på en underliggande begreppslig förvirring. Dessa filosofer, som Ludwig Wittgenstein och hans efterföljare i den lingvistisk-kritiska traditionen, avvisar därför problemet som illusoriskt. De hävdar att det är felaktigt att fråga hur mentala och biologiska tillstånd kan passa ihop. Det bör istället bara accepteras att mänsklig erfarenhet kan beskrivas på olika sätt, exempelvis med en mental och en biologisk vokabulär. Det uppstår illusoriska problem när man försöker beskriva en i den andras termer eller om den mentala vokabulären används i fel sammanhang. Detta gäller exempelvis för sökandet av mentala tillstånd i hjärnan. Hjärnan är helt enkelt fel sammanhang för användande av den mentala vokabulären, sökandet efter mentala tillstånd i hjärnan är därför ett ”kategori-misstag” eller ett slags felslut.

Idag har denna position antagits av tolkare av Wittgenstein, som Peter Hacker.[50] Grundaren av funktionalismen, Hilary Putnam, har emellertid också antagit positionen att kropp–själ-problemet är ett illusoriskt problem som bör upplösas i Wittgensteins stil.[52]

Det existentiella navet

Jag har namngivit kropp – själ problemet ”det existentiella navet” och vill försöka finna förklaringsmodeller, perspektiv på och hypoteser om denna överbryggning mellan det subjektiva medvetandet och det allmänna, oändliga medvetandet.
I någon mån hoppas jag finna bollplank för en diskussion om detta förslag till nav. När det rör det oändliga medvetandet finns i den etablerade teoribildningen begrepp som Non-local (ickelokal) och mitt eget ”oberoende medvetande”. Det senare har främst vunnit terräng i den engelska diskussionen ”independent Consciousness”.

Här har jag en mycket givande samtalspartner i Larry Dossey som jag också snart ska få möta. Ser verkligen fram emot det. Tills dess kanske EUROTAS konferensen också kan ge några intressanta seminarier, workshops och möten.

Börje Peratt
Börje Peratt officiell hemsida