Ickefysisk förmedlad Healing

Healing kan ha olika uttryck, förmedlingar, innebörder och förklaringar men syftet här att delge något av min forskning på ickefysisk förmedlad healing presenterat främst i boken 12 Sinnen. [1]
Första utgåvan kom 2012 och den andra utökade 2015. Sidhänvisningarna gäller andra utgåvan.

Egna upplevelser har drivit mig till att först beskriva vad jag själv erfarit efter en svår bilolycka och sedan forska i förutsättningarna för hur vi kan (utan sjukvårdens redskap) lokalisera skador och förmedla helande via medveten kommunikation och inställning till oss själva och andra. Det rör sig således inte om fysisk handpåläggning utan om en mental intention.

”Helande energi” är ett begrepp som återkommer men det kritiseras av den anledningen att många med erfarenhet av det ickefysiska fenomenet hävdar att det inte rör sig om energi. I alla fall inte om den energi som går att mäta med vanliga tekniska mätinstrument. Förmedling av ickefysisk healing uppför sig inte heller som de energikällor vi idag utgår från och den kan inte stängas inne. R C Byrd gillar inte ordet ”energi” i detta sammanhang, då fenomenet healing lyder under ”medvetenhetens oändlighet” och andra lagar än naturens energi. [2]
Hjärtläkaren Larry Dossey förklarar det som kommunikation och information som går genom blykapslade rum (12 sinnen sid 199-200).

”Healing som omvårdnad” en studie av Bjerling, 1998 reder ut funktion och utbredning och nämner en engelsk healer, Matthew Manning. Han har undersökts av fysikprofessor Brian Josephson som menar att det är frågan om en okänd form av psykisk energi:

– ”Matthew Manning, en känd healer i England, har förmåga att skapa en stark riktad energi, och han har även lyckats projicera energier så att de syns tydligt på en vanlig polaroidfilm (Manning, 1995). EEG-mätningar som gjorts på Manning (1975) har visat att han använder en del av hjärnan som man tidigare trodde var inaktiv. Brian Josephson, Nobelpristagare i fysik 1973, har sagt om Manning att han har en ny slags energi, som kommer att ge nya upptäckter och vara av stor betydelse för fysiken (Whitton, 1974).”

I en studie av Dr Achterberg m fl presenterad av Robert Charman på Society for Psychical Research (2005) anser forskarna sig ha funnit bevis för att healers på avstånd kunde påverka MRI-mätbar hjärnaktivitet hos en försöksperson som var fysiskt och elektriskt isolerad. 160 Försök att vetenskapligt mäta effekten av förbön har genomförts i ett flertal kliniska studier. Några av dessa studier pekar på att ingen effekt alls uppnås, medan andra indikerar ett samband med tillfrisknande. En studie av hjärt- och kärlpatienter genomförd av Luciano Bernardi visade att bön alternativt yogamantran på en särskild frekvens gav en signifikant ökad baroreflexkänslighet, vilket påverkar puls och blodtryck. (British Medical Journal, 2001). En studie vid Central State Healthcare i New Jersey, USA, resulterade i slutsatsen att de psykologiska effekterna av förbön kan reducera stress och ångest, ge framtidstro och stärka viljan att överleva (Mind and Spirit, 2006). Studier som rör förbön för okända personer eliminerar risk för ovidkommande påverkan. En sådan studie av R C Byrd (1988) baserades på slumpmässigt utvalda grupper, dubbelblindtest och omkring 500 försökspersoner per grupp. Resultatet indikerade att förbön hade en statistiskt signifikant positiv effekt på kranskärlspatienter. W S Harris m fl upprepade en liknande vetenskapligt utförd studie 1999 på 990 patienter och fick motsvarande resultat.

Det gränslösa medvetandet, en intervju (2002) med Larry Dossey, av Richard G. Young:

-”Människan har en imponerande hjärnkapacitet som visar sig i hur vi tolkar, förstår och utvecklar kommunikation och samspel. Denna kapacitet anses vara underutnyttjad. Även om det är omöjligt att fastställa, spekuleras det i att människan kanske använder 4-10 % av sin hjärnkapacitet.”

Det ger förutsättningar för en enorm kapacitetsökning och förmåga om vi eftersträvar det. Anta att även ett omedvetet användande av hjärnan leder till effekter som vi inte känner till, men lika fullt ger resultat och även får konsekvenser som vi kanske inte önskar. Ett annat antagande är att vi med ökad kunskap, psykologisk, social och andlig utveckling har en potential att förstå, klara och påverka mer än vi gör idag. Gränslöst medvetande och andliga perspektiv är knappast något vi ser, ändå ”vet vi” att de finns där. Manifestationer sker i varje sekund på olika nivåer och dimensioner. Maslow benämnde det estetik. Det antyder konstnärligt skapande och är trots den vackra metaforen antagligen en för snäv rubrik.

Människor som nått erkännande inom vetenskap eller andra områden i livet berättar ibland om att deras liv förändrades efter kraftfulla översinnliga upplevelser. Därefter blev kvaliteten i deras prestationer annorlunda. ”Min glimt av vår planet var ett ögonblick av gudomlighet”, sade astronauten Edgar Mitchell som efter sin erfarenhet i rymden med Apollo 14, bildade Institutet för Noetic Sciences 1973. Programområden är medvetande och healing, utökade mänskliga resurser och nya världsbilder. För religiösa kan motsvarande ögonblick antagligen jämföras med frälsningsögonblickets extraordinära upplevelse. Vad har man då varit i kontakt med? Låt oss kalla det ett gränslöst oberoende medvetande. Larry Dossey förklarar det så här: -”Mind (mentalitet) och consciousness (medvetande) är fundamentalt och kan inte brytas ned i eller förklaras i delar.” Ett atomistiskt perspektiv innebär att man förstår sammanhang utifrån delarnas egenskaper. En holistisk syn innebär att helheten är större än de samlade delarna. Sammanhanget kräver denna helhet.

När ”healing” tycks visa sig ha effekt, menar de kritiska att det handlar om placebo och positiv effekt av uppmärksamhet. Det är tillräckligt och fantastiskt bara det. Men placebo förklarar inte att healing genom förbön tycks ha effekt på individer som inte ens vet om att de blivit föremål för förbön. Naturligtvis finns det skeptiker som inte accepterar studier som ger evidens för oberoende sinnens processer trots att studierna är utförda med strikta naturvetenskapliga metoder

I boken 12 sinnen beskriver jag egna upplevelser och erfarenheter (Grounded Theory) vilket är den personliga utgångspunkten för att kunna förstå och sannolikgöra prövningar av olika så kallade transpersonella fenomen och särskilt i den andra utökade upplagan tar jag upp detta ämne på olika sätt.

Att vara healer är att förmedla ”helande fördel”, som tonar ned eller rentav tar bort sjuklig ”nackdel”. En förklaring skulle kunna låta så här: Healing förmedlar placebo på direkt cellnivå. Den förmår cellerna att ”kommunicera” på ett sådant sätt att de helar sig själva och sin omgivning. Jag beskriver förutsättningarna för en klinisk prövning från sid 202 med mig själv som försöksperson.

VAII – en möjlig definition av healing: Vilja-attraktion-intention-ickelokal

”WAIN” I mitt sökande efter alternativa termer har jag utgått från det oberoende medvetandet (Vetapedia) och försökt förklara effekten av bön, affirmationer och önsketänkande som ett koncept av oberoende avsikt alternativt oberoende intention. I detta avseende kan healing definieras som att: Healing är en oberoende avsikt med exakt inflytande! Min utgångspunkt för att använda begreppet oberoende utesluter inte begreppet nonlocal (ickelokal). 2014 föreslog jag Larry Dossey WAIN: Will-Attraction-Intention-Nonlocal. Han svarade och skrev: -”Jag gillar det, Börje. Det fångar de två vektorerna av ickelokalt medvetande: Vår förmåga att ickelokalt införa information i världen och att få information från världen. WAIN är en trevlig akronym också.”

Med ickelokal menas att denna kommunikation inte begränsas av naturlagar och geografiska avstånd.

Börje Peratt

Referenser
1) Peratt, B. (2015) 12 Sinnen. ISBN 9789197788076 Länk
2) Byrd R.C. (1988) Positive therapeutic effects of intercessory prayer in a coronary care unit population. South Med J. 1988 Jul;81(7):826-9. Länk

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s