$uccébo – Fröet till framgång

”Om Medvetandets Uppkomst” är en trilogi böcker som ger olika perspektiv på hur livet utvecklats och hur tankar och emotioner samspelar. Den är inspirerad av Darwins forskning att belägga hypoteser med fynd. Men psykologi och andlighet återfinns inte i fossiler utan man måste finna andra slags belägg.

Medvetandets Uppkomst ställer frågor och bearbetar tankar som betraktar medvetandet utifrån ett kanske nytt vetenskapligt perspektiv. Den hävdar ingen annan Gud än att skapandet finns i allt, i minsta organism.

$uccébo är första delen, Tolv Sinnen den andra och Try and Try again den tredje delen.

$uccébo – Fröet till framgång

”Livets uppkomst eller livets ursprung är en frågeställning som naturvetenskapen försöker ge svar på. Trots frågans stora betydelse görs bara glesa och sporadiska framsteg på området.”

Evolutionstemat är här en röd tråd där skapande betraktas utifrån filosofiskt, psykologiskt och biologiskt perspektiv. Här diskuteras även människans sociala evolution utifrån samarbete och samhällsbildning. Utgångspunkten för $uccébo är att allt liv söker gynnsamhet.

I modern tid då religionens skapelseberättelser förlorat i trovärdighet har bokstavstroende utvecklat en pseudovetenskaplig teori, kreationism som syftar till att belägga metaforer som fakta. Andra har teoretiserat om en Intelligent design ID som nödvändig för att vi ska vara där vi är. Båda dessa trosuppfattningar motsägs av vetenskapliga rön. Tron på det naturliga urvalet är också alldeles för begränsad som förklaringsmodell. Då tar man udden av livets egen förmåga att förändra och förändras.

Därför är det darwinistiska tillägget viktigt: Det är inte de starkaste som överlever utan de som har förmåga till anpassning.

Darwins förklaring öppnar för både intentionen och avsikten hos en evolutionär förändring. Låt oss anta en Livsintelligens som finns i varje varelse som genom evolutionen inte bara anpassar sig till omständigheterna utan också förändrar dem. Möjligheten ligger i ”visionen om det gynnsamma”. Antagligen har de som pratat om Tankens skapande kraft kommit nära en förklaring av drivkraften också hos evolutionens process. Det som har vuxit fram som en frågeställning här är om det finns ett stadium före idén. Något som är subtilare än en önskan och mer liknar en föraning, jag kallar det preintuition.

En metaanalys av forskarna Yoichi Chida och Andrew Steptoe (2008) undersökte och analyserade andras studier och kunde, inte särskilt överraskande, visa att psykologiskt välbefinnande var avgörande för både hälsa och överlevnad. De tillstånd man utgick från var positiva känslor såsom lycka, entusiasm och mer varaktiga tillstånd såsom belåtenhet med livet i stort och personlighetsdrag såsom gladlynthet.

Den övergripande frågan blir därför: Vad gör det möjligt för var och en att skapa en framtid som är gynnsam?
Om vi börjar med den personliga mikronivån så kan individen se på omvärlden och betrakta den utifrån möjligheter och begränsningar. Den mentala attityden avgör. Tron på sig själv växer fram ur en förmåga som motsätter sig de svåraste omständigheter.

Gynnsamhet i ett allmänt perspektiv är att må bra och mer fokuserat att förverkliga sina önskningar, kunna genomföra sina drömmar och skapa lycka.

Succébo formulerar fyra lagar om gynnsamhet.

Gynnsamhet påverkas av föreställningar om vad vi önskar och vill, hur vi hanterar de situationer vi möter och vad vi är beredda att ge. Att ställa upp lagarna här blir för förenklat det krävs att man läser förklaringarna. Här hänvisar jag till boken.

Om kreativitet

För tydlighetens skull upprepar jag att jag ser Gud som metafor för kreativitet och inte för en varelse. Om det skulle finnas en energi som har en identitet så är det fantastiskt. Men det handlar om tro. Så vare sig man tror det ena eller det andra är det fortfarande tro. Jag säger att ”Jag vet inte”. Om Gud har en identitet så finns inget som indikerar att man skulle tjäna denna Gud genom att slåss för en trosföreställning.

Fyra principer för evolutionen

När det rör evolution och skapelseprocessen har jag kommit fram till fyra principer och hänvisar också här till boken.

Frågan vetenskapen ställer sig är om evolutionen är slumpmässig eller om den har ett syfte och ett uppsåt. Somliga tar vetenskapen till intäkt för att allt måste ske av slump, andra tar samma vetenskap till intäkt för att det måste finnas en tanke bakom. Tron på en bakomliggande skapande idé leder snabbt till tron på en Gud. Det är också möjligt att skapandeförmågan finns i allt. Och att Alltet skapar utifrån gynnsamhet. Men inte en övergripande gudsmakt som bestämmer utan kreativiteten är ”delegerad” till minsta kryp. På en nivå tycks det helt slumpartat men på en annan nivå tycks det uppenbart samordnat och intelligent.
Detta leder till följande antagande för det ändamålsenliga skapandet:

Principen om $uccébo
Ändamålsenlighet stimulerar till målinriktat nyskapande med ett syfte om förbättring. Organismen strävar efter en optimal funktion och förbereder sig på förändring redan genom att förnimma sig själv bättre anpassad i ny form. Den från förnimmelsen framväxande föreställningen om en möjlighet till gynnsam förändring inspirerar till vision och innovation.

Denna princip får avgörande konsekvenser för uppfattningen om en intentionell evolution och avfärdar slumpen.

Mängden bevis för livets intention bekräftas på alla nivåer ned till encellig mikronivå.

Succébo föreslår också en delvis utvecklad syn på intelligens

Livsintelligens – Nytt perspektiv på intelligens
Det traditionella IQ, huvudsakligen i den logiska vänstra sidan av hjärnan, kan delas upp i en kunskaps förvaltande intelligens och en innovativ, utforskande intelligens (Explorative Intelligence XQ). Den högra sidan av hjärnan domineras av en social och inkännande ”intelligens” (social och emotionell kompetens) och en prestations ”intelligens”. Jag kallar den prestations potential och den hämtar drivkraftens energi från pådrivande motiv.

Börje Peratt

Läs mer här

Succébo-fröet till framgång
Börje Peratt – LinkedIn
Peratt, Börje – LIBRIS
Börje PerattBöckerBokus.com

3 kommentarer på “$uccébo – Fröet till framgång

  1. Ping: Från ”Trial and Error” till ”Försök igen” | Medvetandets Uppkomst

  2. Ping: ”Connected”, handlar om vaddå? | Börje Peratt utforskare

  3. Ping: ”Connected” – en dokumentär om ? — Humanism & Kunskap

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s